گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- اخبار گروه
تبریک به دانشجویان ورودی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۸ | 
مقدم شما دانشجویان جدید را به سرای دانش و ورزش گرامی می داریم.
نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find-95.12911.41320.fa.html
برگشت به اصل مطلب