گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- منو مخفی
برنامه درسی نیمسال اول 93-92

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۳ | 

  برنامه هفتگی دروس تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال اول 93-92

  17-15:15

  ساعت 15:15-13:30

  ساعت 12-10

  ساعت 10-8

ایام هفته

  آقای شریعتی I گروه 08

  آقای جهرمی I گروه 02

  آقای محمدیان بسکتبال (م) گروه 32

خانم مولایی بسکتبال (م) گروه 10

آقای جهرمی تنیس روی میز

گروه 22

آقای شریعتی فوتبال گروه 27

  خانم بلوری زاده I (ح) گروه 44

  خانم مولایی I (ح) گروه 48

  خانم اسماعیلی بدمینتون (م) گروه 01

  آقای محمدیان شنا گروه 31

  آقای دکتر برجسته شنا گروه 21

  آقای جهرمی I گروه 01

  آقای شریعتی I گروه 07

خانم بلوری زاده I (ح) گروه 43

  آقای محمدیان I گروه 15

آقای دکتر برجسته بدمینتون(م) گروه 20

شنبه

 آقای محمیان والیبال(م) گروه 34

  آقای شریعتی I گروه 09

 آقای شریعتی فوتسال (م) گروه 28

  خانم دکتر نمازی بدیمنتون(م) گروه 11

  خانم مولایی I (ح) گروه 49

  خانم بلوری زاده شنا گروه 05

  خانم اسماعیلی شنا گروه 02

  آقای محمدیان تنیس روی میز گروه 33

 خانم اسماعیلی I (ح) گروه 40

خانم بلوری زاده والیبال (م)

 گروه 04

آقای نجاریان I گروه 18

 1شنبه

آقای جهرمی والیبال(م) گروه 24

  آقای شریعتی I گروه 12

  آقای نجاریان I گروه 20

 

خانم دکتر نمازی I (ح) گروه 51

خانم بلوری زاده I (ح) گروه 46

خانم کاشف الحق تنیس روی میز

 گروه 08

  آقای محمدیان شنا گروه 35

  آقای جهرمی شنا گروه 23

  آقای شریعتی I گروه 11

  آقای نجاریان I گروه 19

  خانم بلوری زاده I (ح) گروه 45

خانم کاشف الحق والیبال (م)

گروه 07

  آقای محمدیان I گروه 16

  آقای شریعتی I گروه 10

 2شنبه

  آقای محمدیان بدمینتون (م) گروه 37

  آقای سیفی I گروه 06

 

  خانم اسماعیلی I (ح) گروه 41

  خانم بلوری زاده فوتسال (م) گروه 06

  خانم کاشف الحق I (ح) گروه 47

  آقای سیفی کشتی گروه 26

  آقای نجاریان تنیس روی میز گروه 40

خانم مولایی I (ح) گروه 50

خانم کاشف الحق تنیس روی میز گروه 09

آقای سیفی I گروه 05

آقای محمدیان بدمینتون (م)

گروه 36

3شنبه 

  آقای محمدیان والیبال(م)

گروه 39

  آقای جهرمی I گروه 04

  آقای شریعتی I گروه 14

  آقای محمدیان بسکتبال (م)

 گروه 38

  آقای جهرمی بدمینتون (ح)

 گروه 25

  آقای شریعتی تنیس روی میز گروه 30

  خانم اسماعیلی I (ح) گروه 42

  آقای محمدیان I گروه 17

  آقای جهرمی I گروه 03

  آقای شریعتی بسکتبال(م) گروه 29

  خانم اسماعیلی بدمینتون (م) گروه 03

  آقای شریعتی I گروه 13

4شنبه

  

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find-95.13011.29294.fa.html
برگشت به اصل مطلب