گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- منو مخفی
برنامه درسی نیمسال دوم 93-92

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۲/۳ | 

  برنامه هفتگی دروس تربیت بدنی  و ورزش 1 نیمسال دوم 93-92

  17-15:15

  ساعت 15:15-13:30

  ساعت 12-10

  ساعت 10-8

ایام هفته

آقای محمدیان بسکتبال(م) گروه 32

آقای شریعتی بدمینتون(ح) گروه 24

آقای نجاریان I گروه 10

خانم مولایی بسکتبال (م) گروه 12

آقای شریعتی فوتبال گروه 23

آقای نجاریان تنیس روی میز گروه 40

خانم دکتر بلوری زاده I (ح) گروه 42

خانم مولایی I (ح) گروه 43

خانم اسماعیلی بدمینتون(م) گروه 01

آقای محمدیان شنا گروه 31

آقای دکتر برجسته شنا گروه 21

آقای شریعتی I گروه 03

خانم دکتر بلوری زاده والیبال(ح) گروه 05

آقای محمدیان تنیس روی میز گروه 30

آقای دکتر برجسته بدمینتون(م) گروه 20

شنبه

آقای محمیان والیبال(م) گروه 33

  آقای شریعتی I گروه 04

آقای شریعتی فوتسال (م) گروه 25

خانم دکتر نمازی بدمینتون(م) گروه 14

خانم دکتر بلوری زاده شنا گروه 07

خانم اسماعیلی شنا گروه 02

خانم مولایی I (ح) گروه 44

 

خانم اسماعیلی I (ح) گروه 40

خانم بلوری زاده والیبال (م)گروه 06

 

1شنبه

آقای شریعتی هندبال(م)گروه 26

 

 

خانم کاشف الحق تنیس روی میز گروه 11

خانم دکتر بلوری زاده والیبال(ح) گروه 08

خانم دکتر نمازی بدمینتون(م) گروه 15

آقای محمدیان شنا گروه 35

آقای نوروزی شنا گروه 43

  آقای شریعتی I گروه 06

خانم کاشف الحق والیبال (ح) گروه 10

آقای محمدیان شنا گروه 34

آقای نوروزی شنا گروه 42

آقای شریعتی I گروه 05

2 شنبه

آقای محمدیان بدمینتون (م) گروه 37

آقای دکترسیفی I گروه 02

آقای نجاریان تنیس روی میز گروه 41

آقای محمدیان بدمینتون(م) گروه 36

خانم دکتر بلوری زاده شنا گروه 09

خانم اسماعیلی شنا گروه 03

خانم مولایی I (ح) گروه 45

آقای دکتر سیفی کشتی گروه 22

خانم مولایی بسکتبال(م) گروه 13

آقای دکترسیفی I گروه 01

 

3شنبه

آقای محمدیان والیبال(م) گروه 39

آقای نجاریان I گروه 11

آقای شریعتی تنیس روی میز گروه 29

آقای محمدیان بسکتبال (م) گروه 38

آقای شریعتی بدمینتون(ح) گروه 28

خانم اسماعیلی I (ح) گروه 41

آقای محمدیان I گروه 09

آقای شریعتی فوتبال گروه 27

خانم اسماعیلی بدمینتون (م) گروه 04

آقای محمدیان I گروه 08

آقای شریعتی I گروه 07

4شنبه

  

  

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find-95.13011.31193.fa.html
برگشت به اصل مطلب