گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- منو مخفی
برنامه درسی نیمسال اول 94-93

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۱۷ | 

 برنامه هفتگی دروس تربیت بدنی  و ورزش 1 نیمسال دوم 93-92

  17-15:15

  ساعت 15:15-13:30

  ساعت 12-10

  ساعت 10-8

ایام هفته

آقای جهرمی بسکتبال

آقای محمدصالح تربیت بدنی یک 

خانم مولایی بسکتبال 

آقای شریعتی فوتبال 

آقای جهرمی تربیت بدنی یک

خانم کاشف الحق تربیت بدنی یک

خانم مولایی تربیت بدنی یک

خانم اسماعیلی بدمینتون

آقای محمدیان شنا 

آقای دکتر برجسته شنا 

آقای شریعتی تربیت بدنی یک

آقای جهرمی تربیت بدنی یک

خانم کاشف الحق تربیت بدنی یک

آقای محمدیان تربیت بدنی یک 

آقای دکتر برجسته بدمینتون

شنبه

آقای محمدیان والیبال

آقای شریعتی تربیت بدنی یک

آقای شریعتی فوتسال 

خانم دکتر نمازی بدمینتون

خانم مولایی تربیت بدنی یک

 

خانم دکتر نمازی تربیت بدنی یک 

خانم مولائی والیبال

 

1شنبه

آقای شریعتی هندبال

آقای نجاریان تربیت بدنی یک 

 

 

خانم کاشف الحق والیبال

خانم مولائی تربیت بدنی یک

خانم دکتر نمازی تربیت بدنی یک

  آقای شریعتی تربیت بدنی یک

آقای جهرمی تربیت بدنی یک

خانم مولائی تربیت بدنی یک

خانم کاشف الحق والیبال 

آقای شریعتی تربیت بدنی یک

آقای جهرمی تربیت بدنی یک

2 شنبه

آقای محمدیان بدمینتون 

آقای دکترسیفی  تربیت بدنی یک

آقای نجاریان  تنیس رو میز 

آقای محمدیان بدمینتون(م) 

خانم اسماعیلی شنا

خانم مولایی تربیت بدنی یک

خانم کاشف الحق تربیت بدنی یک

آقای دکتر سیفی کشتی

خانم مولایی تربیت بدنی یک

خانم کاشف الحق تنیس رو میز 

آقای دکترسیفی تربیت بدنی یک

 

3شنبه

آقای محمدیان والیبال(م) 

آقای نجاریان تربیت بدنی یک

آقای شریعتی تربیت بدنی یک

 

آقای شریعتی تربیت بدنی یک 

خانم اسماعیلی تربیت بدنی یک

آقای محمدیان شنا

آقای نوروزی شنا 

آقای نجاریان تربیت بدنی یک

خانم اسماعیلی بدمینتون

آقای محمدیان شنا

آقای نوروزی شنا

آقای نجاریان تربیت بدنی یک

آقای شریعتی تربیت بدنی یک

4شنبه

  

  

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://rds.iust.ac.ir/find-95.13011.34065.fa.html
برگشت به اصل مطلب